Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Důležité informace pro občany


 

Důležité informace pro občany
   
Důležité informace z Úřadu MČ Praha-Vinoř
25.2.2019 HARMONOGRAM ODVOZU BIOODPADU NA 1. POLOLETÍ 2019
   
17.2.2019 Oznámení o ukončení lékařské pohotovostní služby pro dospělé na Poliklinice Prosek a.s. 28.2.2019.
   
4.2.2019 HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA  1. POLOLETÍ 2019
   
  HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2019
   
25.10.2018 Informace o výluce autobusové linky č 302

Z důvodu špatného technického stavu mostu ev. č. 2444-4 v ulici Vinořská v Přezleticích není možné provozovat přes tento most autobus. Pro osobní auta zůstává most v provozu bez omezení. Nosnost mostu již neumožňuje ani průjezd prázdného autobusu bez cestujících. Z tohoto důvodu bude od zítřka, tedy od 26.října 2018 odkloněna autobusová linka 302. Linka 302 bude vedena po objízdné trase ulicí Mladoboleslavská a Rosická v Praze a ulicí Cukrovarská v Přezleticích. Dojde tedy ke zrušení zastávek Moravanská ve Vinoři a Vinořská v Přezleticích. Na objízdné trase bude linka 302 zastavovat ve všech zastávkách – cestující tedy budou moci využít jako náhradu zastávky Lohenická, Vinoř, Na Tykačce a Přezletice, U Rybníka. Termín opravy mostu zatím není znám.

Výlukový jízdní řád linky 302.
Jízdní řád bude platný až od 1. listopadu. Do té doby bude linka odkloněna pouze operativně, tedy bez výlukového jízdního řádu, a proto může docházet k drobným zpožděním, které vyplyne z delší objízdné trasy.
   
16.7.2018 Harmonogram odvozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro 2. pololetí 2018
   
1.6.2018 Veřejné osvětlení - aktuální informace
 

31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP
- Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151

 Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení  (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)

 Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy(http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)

   
26.3.2018 Projekt orální historie - povídání s pamětníky
V rámci významného výročí 930 let od první písemné zmínky o Vinoři zintenzivňujeme všechny kulturně historické projekty, zejména projekt orální historie, povídání s pamětníky. Prosím pěkně všechny starousedlíky, pamětníky, kteří by byli ochotni o Vinoři vypovídat, vydat své osobní svědectví, aby neváhali kontaktovat zastupující kronikářku Kláru Löwensteinovou na tel: 724 909 585, mailem: klaralowenstein@yahoo.it či osobně mne nenavštívili v jazykové učebně v KVC Vincent, když půjdete kolem. Vaše vzpomínky a osobní svědectví mají pro vinořskou historii nesmírnou hodnotu.
Budu se těšit.
S laskavým poděkováním a pozdravením Klára Löwensteinová
  Umístěno:  Důležité informace
   
1.2.2018 MČ Praha - Vinoř má zájem podpořit vznik skautského oddílu ve Vinoři.
Hledáme mladé vedoucí, kteří by se chtěli věnovat mládeži.
   
12.12.2017 Magazín Pražská EVVOluce
Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici čtenářům. Toto číslo se věnuje problematice odpadů v Praze.
http://portalzp.praha.eu
   
5.12.2017 Vyhlášení termínu projednání úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely, vyhlásil termín veřejného projednání „Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř„ na 11.12.2017 od 14 hodin v budově ÚMČ Praha Vinoř  (Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř) v kanceláři starosty v 1. patře.

Dokumenty jsou vyvěšeny na úřední desce MČ Praha Vinoř i MČ Praha Kbely. Stejně tak jsou k nahlédnutí na obou ´řadech městských části, na Facebookové stránce Vinoře i webových stránkách.
http://kbely.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=5380
http://www.praha-vinor.cz/2017_uredni_deska/17-11-21/vv-opatreni_obecne-povahy.pdf
https://www.facebook.com/mcprahavinor/

Poznámka k této události: Veřejné projednání navazuje na 3 předcházející projednání uskutečněná v posledních 14 měsících MČ Praha Vinoř. Toto projednání je poslední, organizuje jej Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely a je možné na něm vznášet připomínky a námitky ve správním řízení (samozřejmě to lze i písemně ve přípustné době). Přítomni budou zástupci Odboru dopravy, Policie ČR, projektant, zástupci Vinoře, možná i Magistrátu…. Původní záměr Odboru dopravy byl udělat jednání od 11h ve Kbelích na úřadě. Vinoř požadovala od 17h ve Vinoři. Bohužel díky účasti Policie a dalších úředníků byl nalezen maximální kompromis na Vinoři od 14:00, s tím že pokud by se ukázala nutnost některé věci shlédnout na místě samém, lze část veřejného projednání přesunout i do předmětné lokality.
Zváni jsou všichni občané Vinoře, kteří mají k dané věci co říci, nebo se na cokoli zeptat. Primárním záměrem je zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a legalizace parkovacích míst. Vše vychází primárně z podnětů občanů v dané lokalitě.
M. Biskup

   
5.12.2017 Informace - Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/
   
9.10.2017 Finální návrh zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi ulicemi Mladoboleslavskou a Stojickou.

Více jak rok probíhají jednání o zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi Mladoboleslavskou a Stojickou. Po veřejném projednání, zapracoval projektant maximum připomínek (vše co nebylo v rozporu s nějakou normou nebo vyhláškou) a v příloze je vidět výsledek. Pokud se neobjeví zcela fatální připomínky, bude za týden návrh předložen Dopravnímu odboru Kbely, aby zahájil jeho projednání. Jedná se o klasické správní řízení, ve kterém se mohou všechny dotčené osoby k návrhu vyjádřit, případně uplatnit své námitky. Doufám, že díky veřejnému projednání bude takový případů málo a MČ bude moci v dohledné době začít s realizací (byť díky počasí zatím třeba částečnou). Po několika měsících bychom rádi vyhodnotili přínos opatření a buď realizovali nějaké korekce, nebo v případě správného fungování podobný princip implementovali postupně i v dalších částech Vinoře.

Michal Biskup
místostarosta"
19.9.2017 Mapa stanovišť využitelných složek odpadu zřízených na území hl. m. Prahy:
https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

Informace o povinnosti při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města.
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze.pdf

Система вывоза коммунальных отходов и уборка вокруг мусорных контейнеров в
Праге.pdf

Abfuhr von Kommunalabfall und Aufräumarbeiten in der Umgebung von
Prager Mülltonnen.pdf

The Municipal Waste Collection System and Clean-Up Around "Bins" in
Prague.pdf

Hệ thống chở đồ thải và dọn dẹp xung quanh „thùng rác“ ở Praha (docx)

  Umístěno: Odpady
29.8.2017 Informace pro chovatele psů
evidence chovatelů psů - změna údajů
   
25.5.2017 Pečovatelská služba Jenštejn nabízí své služby v místě pobytu klienta
   
16.5.2017 Informace pro podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech.
Portál životního prostředí HMP: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/index.html
19.4.2017

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. - termíny přistavení
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.  

   
18.4.2017 Program Čistá energie Praha 2017

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017.
Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách http://portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu
 
15.1.2017 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb,
přijmeme zaměstnance na pracovní pozici: pracovník v sociálních
službách – pečovatel. Bližší informace (pondělí-pátek) na tel. čísle: 736 754 009
   
24.11.2016 Sběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.

Článek na portálu HMP - životního prostředí: http://portalzp.praha.eu/
 
4.11.2016 Škola Praha – výuka českého jazyka, nabízí kurzy a semináře:
1. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy
2. Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia
3. Čeština pro Čechy
www.skola-praha.webnode.cz
   
23.8.2016  První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma_Praha.
   
27.6.2016 Reakce na podněty pro zlepšení MHD v MČ Praha – Vinoř
Koncem minulého roku byla naše městská část oslovena se žádostí o zaslání připomínek k provozu linek Pražské integrované dopravy (PID) s tím, že připomínky budou vyhodnoceny a případně zohledněny v rámci připravovaných celosíťových změn v provozu linek PID v roce 2016.
Městská část následně vyzvala také občany, aby se k tématu vyjádřili, a soubor podnětů pak odeslala ještě na konci roku 2015 na Ropid.
Reakci Ropidu z 13.6.2016 najdete zde v příloze.
   
6.5.2016 Tisková zpráva Ropid:
Od pondělí z Prahy do Brandýsa nad Labem bezbariérově
   
20.4.2016 Mapový portál Praha - Vinoř
Ve spolupráci s IPR Praha jsme pro vás připravili mapový portál Praha - Vinoř, kde naleznete:
- základní orientační mapa
- výměry veřejných zelených ploch
- klasifikace vlastníků pozemků a budov
- majetek hl.m. Prahy (a svěřené správy MČ)
- dětská hřiště a sportoviště
- cyklostezky
- ochrana přírody a krajiny
- zobrazení kulturních památek
- pěší síť (chodníky)
- turistické trasy a naučné stezky
- školní zařízení
- linky a zastávky MHD
- platný územní plán
- lokalizace územních rozhodnutí
- změny územního plánu
   
22.3.2016 Informace - sběr nebezpečných odpadů
Možnost odevzdávání teploměrů a injekčních stříkaček.
Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadů, na sběrných dvorech města a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi
Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.
Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny na stránkách hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/index.html
   
5.1.2016 INFORMACE PRO OBČANY ČR - DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ROCE 2016:
Informace pro občany České republiky - důležité změny v roce 2016.pdf
Změny v ukládání zásilek a výzev v sídle ohlašovny adresy TP.pdf
Informace o zprostredkovani_kontaktu.pdf
Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.pdf
   
2.7.2015 Projekt k probíhající stavbě pod označením: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa č.0011 - sběrná, rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ul.Mladoboleslavské je k nahlédnutí k dispozici v úředních hodinách na úřadu naší městské části.
Stavební povolení bylo zveřejněno na úřední desce od 6.3. do 24.3.2014
   
13.6.2015 Informace - sběrné místo nebezpečných odpadů.
Od 1. 6. je na adrese K Cihelně v provozu sběrné místo nebezpečných odpadů pro občany hl. m. Prahy.

Provozovatel: IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s.; adresa: K Cihelně 420, Praha 9 – Satalice, kontakt: 736 661 560; provozní doba: Po - Pá 8:30 - 18:00 hod., 8:30 - 17:00 hod. v zimním období, So 8:30 - 15:00 hod.
  Umístěno: Odpady
21.11.2014 Ukončení provozu sběrného místa NO a injekčních stříkaček
31.12.2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská č. 36 na Praze 9.
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html
   
13.8.2014 Městská policie hl. m. Prahy PŘÍJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
http://www.mppraha.cz/nabor
   
1.8.2014 Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Tyto informace jsou umístěny rovněž na stránkách hl. města Prahy:
http://envis.praha-mesto.cz/
http://portalzp.praha.eu/
  Umístěno:  Nakládání s odpady
 
26.4.2014 25.04. Našlo se kolo, pokud si ho majitel pozná a doloží vlastnictví (účet, fotografie,...), může si ho vyzvednout na úřadě.
   
16.1.2014 Informace pro podnikatele prodávající lihoviny na základě živnostenských oprávnění vydaných do 17.10.2013.
Tito podnikatelé mohou ze zákona bezplatně požádat o vydání koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do 17.4.2014.
   
5.6.2013 Seznam očkovacích center v v hl. m. Praze
   
5.6.2013 www.povodnovapomoc.cz
Adresa webu, na kterém lze žádat i nabízet pomoc v rámci letošních povodní.
   
12.2.2013 Nová služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu
(bytová družstva, majitelé RD aj.) - možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob.
   
06.6.2012 FINANČNÍ ARBITR
Řízení před finančním arbitrem

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem
   

MČ PRAHA-VINOŘ VARUJE SPOLUOBČANY

Upozorňujeme především naše seniory, že peníze
v hotovosti nenosí žádný dodavatel plynu, elektrické energie nebo vody
!
 

V případě zazvonění a žádosti o otevření pod jakoukoliv záminkou předání hotových peněz, prosím ihned informujte polici 158 nebo místní úřad 721 941 621!