Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Info > Životní prostředí 
Akce na zlepšení našeho životního prostředí
   
 
  • Revitalizace jezírka ve Vinořském parku (Oboře)

  • Revitalizace prameniště Ctěnického potoka

 

 

U Kamenného stolu

Rybník U kamenného stolu leží v severovýchodní části Hl. města Prahy, v k.ú. Vinoř. Jedná se o průtočný rybník ležící na bezejmenném přítoku Vinořského potoka. Potok protéká terénním zářezem se strmými svahy. Rokle má hloubku 8-14m a pramennou oblastí potoka. Nad rybníkem rokle pozvolna přechází do olšiny, která je velmi cenným přírodním prvkem.
Celé území bylo v minulosti součástí upravovaného Vinořského parku a to včetně rybníka. Z historických pramenů lze vyčíst, že rybník byl v minulosti podstatně méně zarostlý než je tomu nyní a v jeho okolí a dokonce i na ostrůvku probíhali různé slavnosti a veselice zámeckých pánů. Svůj název dostal rybník od skutečného kamenného stolu, který se nacházel v blízkosti pískovcových skalek na pravém břehu.
Z ekologického hlediska je rybník spíše podprůměrnou vodní plochou a to zejména díky silnému zastínění vodní plochy a značnému zabahnění a nevyskytují se zde žádné významné druhy živočichů a rostlin.
Rybník za dobu své existence nebyl nikdy čištěn a tomu odpovídá i poměrně velké zanesení rybníka cca 3600 m3 sedimentu. Hráz i vypouštěcí zařízení jsou poškozeny a vyžadují opravu.

Cíl Projektu
Cílem revitalizace rybníka U kamenného stolu je zejména odbahnění, oprava hráze, ostrova a rekonstrukce vypouštěcího zařízení.

Odbahnění
Na podzim 2008 bude provedeno vypuštění rybníka a slovení rybí obsádky. Rybník zůstane vypuštěn, aby došlo k řádnému vyschnutí sedimentu. Vzhledem k lokalitě se předpokládá vysychání 6-8 měsíců. Ve dně bude prohrnuta odvodňovací strouha a zřízen sjezd do nádrže. Po vyschnutí sedimentu bude provedeno jeho vytěžení a odvoz na příslušnou rekultivaci. Odbahněním se zvýší zásobní prostor rybníka z 3,63 tis. m3 7,20 tis. m3


Oprava ostrova
Břehy ostrova jsou značně erodovány a dochází k poškozování stability tělesa ostrova. V rámci revitalizace bude po odbahnění provedeno dosypání břehů ostrova vhodnou zeminou a svahy budou pevněny kamenným záhozem.

Oprava hráze
Těleso hráze je zejména na návodním líci poškozeno erozí a vyvrácenými stromy. Rekonstrukce hráze bude spočívat v odstranění nevhodné vegetace na tělese hráze, zejména nakloněných stromů s narušenou stabilitou, odtěžení části zeminy z návodního svahu. Koruna hráze a svahy budou vyrovnány a návodní líc bude nově opevněn kamennou dlažbou.

Rekonstrukce sdruženého objektu

Stávající vypouštěcí zařízejí je ve špatném technickém stavu a pro zajištění bezpečné manipulace s vodní hladinou zcela nevhodné. Původní vypouštěcí zařízení bude odstraněno a na jeho místě bude vystavěn nový kašnový bezpečnostní přeliv a požerák. Dále bude opravena klenba propustku v tělese hráze a vyústění pod hrází. Veškeré nové konstrukce budou vyzděny z křemitého porfyru a pískovcových kamenořezů, aby co nejlépe zapadly do lokality Vinořského parku. Nový portál vtoku a výtoku z propustku bude navíc opatřen dřevěným zábradlím uložených do kamenných sloupků.
 

TYP NÁDRŽE: Průtočná
ÚČEL NÁDRŽE: krajinotvorný, rybochovný, akumulační
PLOCHA HLADINY: 4600 m2
OBJEM NÁDRŽE: 3630 m3
TYP VZDOUVACÍ STAVBY: zemní sypaná hráz
VODNÍ TOK: Bezejmenný přítok Vinořského potoka
VLASTNÍK: Hlavní město Praha
SPRÁVA: Lesy hl. m. Prahy
investor: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki
dodavatel: Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička
PROJEKTANT: Vodní díla TBD a.s.
Ing. Pavel Křivka Ph.D.
Ing. Václav Pytelka
REALIZACE: květen 2009 – prosinec 2009
Náklady: 9 mil. Kč