Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Městská policie 
 
Městská policie
   
   

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku na území hlavního města Prahy a plní další úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.

podrobné informace - MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
www.mppraha.cz

 
Okrsek č. 24: katastrální území MČ Praha – Vinoř
Bohdanečská 97
Praha 9 - Vinoř
tel: 251 628 150
 
str. Václav Havlík        mob. tel: 721 894 690
str. Martin Jirát

Strážníci zařazení na okrskové služebně MČ Praha - Vinoř slouží v nepřetržitém provozu.
Výše uvedený telefon 251 628 150 je určen pro přímý kontakt občanů se strážmistrem, který vykonává službu v kanceláři každý týden ve středu.
 

strážník Václav Havlík


strážník Martin Jirát

 
V ostatních případech je možno telefonovat na operační středisko OŘ MP Praha 9:
Tel: 222 025 588 - 9

Ve věcech, které nesnesou odkladu, volejte přímo na linku tísňového volání 156.


 


TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 24H DENNĚ:

Odchyt ztracených a opuštěných zvířat zajišťuje:

Útulek pro opuštěná zvířata Troja

ul. V Zámcích 56a

181 00 Praha 8

http://www.upozpraha.cz

tel: 222 025 916.

 

Okrsková služebna Městské Policie Praha 19 (Kbely)

Tauferova 1041 / 2, Praha 9 - Kbely

tel: 286 854 560

 

 
Vážení občané Vinoře,
chtěli bychom Vás touto cestou pozdravit a zároveň poprosit o spolupráci.


Za krátkou dobu našeho působení v okrsku Vinoř jsme stačili zaznamenat několik problémů, týkajících se především dopravy. Mohli jsme poznat, jak se ulevilo lidem v Opočínské, Prachovické i přilehlých ulicích, když jsme řešili problém parkování tzv. přespolních řidičů při akcích ve sportovní hale.

Horší je to už ale s pochopením, když se snažíme, aby stejným způsobem byly dodržovány předpisy silničního provozu některými občany Vinoře. Dovolujeme si tedy připomenou pár zásadních pravidel, která je nutno dodržet i tehdy, když parkujete před vlastním domem:
neparkovat na travnatých plochách
neparkovat na chodníku
v obytné zóně parkovat pouze na místech k tomu určených
na příčné šrafování se nesmí vjíždět, natož pak parkovat
vozidla na plyn nesmí parkovat v blízkosti kanálů
neparkovat v prostoru křižovatky, vyjma křižovatky ve tvaru T
na vozovce neparkovat v protisměru
neparkovat na přechodu pro chodce
respektovat značky zákaz stání a zastavení
Rádi bychom na Vás proto apelovali s přáním, abychom se snažili o vzájemné přátelské respektování, dodržování uvedených předpisů a spolupráci.

Věřte, že se s Vámi radši zastavíme na kus řeči, než abychom vypisovali parkovací lístky nebo ukládali pokuty.

Vaši okrskáři Martin Jirát
a Václav Havlík

 

OBECNÉ INFORMACE
Městská policie a její základní úkoly


stejnokroje
strážníků městské policie hl. m. Prahy
(www.mppraha.cz)

  • městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
  • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
  • každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do městské policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
  • při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky (dále jen policie)
  • městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

 

 

 
INFORMACE PRO OBČANY
 

SebeREFLEXE
Od února 2016 platí povinnost chodců používat reflexní prvky mimo obce.

 
 
 
 
 

 
thn_P1080450.jpg

17. 9. 2010 v 11.00 hod - slavnostní otevření nové bezbariérové služebny městské policie.
Za přítomnosti náměstka primátora, R. Blažka, ředitele MP Praha, p. Kotrouše, ředitele MP Praha 9, p. Oliče a celé řady dalších policistů a našich občanů, v čele s místostarostkou I. Boušovou a tajemnicí D.Petrovou byla městské policii předána do užívání nová služebna.

Otevření nové okrskové služebny, Praha - Vinoř (12.0 MB, wmv)
Zdroj: Oficiální stránky Městské policie hl. m. Prahy (http://www.mppraha.cz/reportaze/)