Texty k fotogalerii zpracovali:
František Švarc, starosta
Ing.František Filip
Pavel Jančík, farář
 
 

  Program oslav 920 let  

 
  Projev starosty na slavnostním zasedání
 
  Výstava obrazů Petra  Ettlera
 
  Výstava v informačním středisku
 
  Výsledky fotosoutěže
 
  Koncert ve Vinořském kostele
 
  
  Městská část Praha-Vinoř - fotogalerie z Oslavy 920 let první písemné zmínky o Vinoři 
 

1088 - 2008
Oslavy 920 let první písemné zmínky o Vinoři


Ahoj Vinořáci,
jsem rád, že máme oslavy za sebou, že se nám až na nějaké maličkosti perfektně vydařily, a že z tohoto místa mohu poděkovat všem, kteří se na jejich organizování a průběhu podíleli, stejně jako Vám, kteří je navštívili.

Ve svém projevu jsem zmínil, že s trochou patriotizmu můžeme konstatovat, že máme nejhezčí okolí, nejhezčí kostel, náměstí, zámky, zahrady i domy, je ale zapotřebí také dodat, že máme i nejlepší úředníky, policisty, učitele i obyvatele městských částí, od dětí až po seniory.

Jenom tak jsme si mohli zasloužit vysokého uznání od všech zástupců naší partnerské obce, od dětí, kterým naše rodiny poskytly perfektní podmínky, až po starostu a ostatní, kteří se u nás cítili opravdu ve velice přátelském prostředí, a kteří u nás načerpali spoustu podnětů i k jejich další práci doma.

Pojďme si tedy připomenout okamžiky, kdy jsme se mohli potkávat na jindy prázdném náměstí, ve společenském středisku, ve VINCENTu, ve školách, v kostele, na faře, v centru Mariapoli, v našem zámku, který je jinak přísně skryt za panelovou zdí, ve Ctěnickém areálu i v místní staré sokolovně… Při prohlížení fotografií z Oslav jsem si všiml, že mají něco společného. Osoby na nich se buďto smějí nebo mají dobrou náladu.
Já jsem proto optimista a věřím, že taková setkání budou stále častější, že náměstí ožije, zámek se zpřístupní a lidé si budou stejně jako při Oslavách navzájem blízcí a přátelští.

Oslavy 920 let skončily, ať žijí Oslavy 921 let v příštím roce.
¨                                                                                                                                                                       F.Švarc

POUZE FOTOGRAFIE Z OSLAV
 
PRŮBĚH OSLAV - FOTOGRAFIE S KOMENTÁŘEM:
Pátek 12.9.2008,
16.30hod

Příjezd dětí a zástupců Schulzendorf


Přijeli první účastníci našich Oslav - děti a zástupci partnerské obce Schulzendorf u Berlína, v čele se starostou, Herbertem Burmeisterem a jeho manželkou. Po daleké cestě byly děti rozděleny ke svým kamarádům do rodin a dospělí se vydali do centra Mariapoli na slavnostní zahájení Oslav. Velký dík zde patří nejen všem našim pohostinným rodinám a dětem, ale také našim obětavým učitelkám, Kocmanové, Melicharové,…., stejně jako učitelkám a vychovatelkám ze Schulzendorfu, paní …
Děti sebou přinesly výkresy na výstavu „Proč bydlím rád v Schulzendorfu“, které byly ihned operativně vystaveny na chodbě školy. Zastupitelé obce potom sebou přivezli strom přátelství, červený buk.

Es kamen die ersten Teilnehmer unserer Feiertage – Kinder ud Vertreter von Partnerschaftsgemeinde Schulzendorf bei Berlin, unter Führung des Bürgemeisters, Herbert Burmeister, mit seiner Frau. Nach der langen Strecke wurden Kinder zu ihren Freunden in die Familie verteilt, und die Erwachsene begaben sich ins Centrum Mariapoli zur festlichen Eröffnung der Feiertage. Großen Dank gehört her nicht nur unseren gastfreundschaftlicehn Familien und Kindern, sondern auch unseren opferbereiten Lehrerinen, Frau Kocmanova, Melicharova,, sowie auch den Lehrerinen und Erzieherinen aus Schulzendorf, Frau…..
Die Kinder brachten Zeichnungen „Worum lebe ich gern in Schulzendorf“ mit, die sofort im Hauptflur der Schule ausgestellt wurden. Die Vertreter brachten dann den Baum der Freundschaft mit, die rote Buche.

 
       
 

Pátek 18.00hod
Slavnostní zahájení Oslav

Celý večer zahájení Oslav vynikajícím způsobem moderovala a překládala do cizích jazyků slečna Klára Löwensteinová, které se dostalo uznání od všech zahraničních hostů.
Na úvod vystoupil s několika písněmi ženský sbor UPANIŠADY.
Následovalo krátké oficiální zahájení Oslav starostou Františkem Švarcem, který přivítal všechny hosty a připomněl, že vodícím motivem celých oslav a doufejme, že i tradicí let příštích,  bude čin, který byl dlouhá léta opomíjen. Tímto činem je prosté poděkování.  
Dále připomněl, že Vinoř prožila a prožívá nádherná léta, a s trochou patriotismu je možno říci, že máme nejhezčí okolí, nejhezčí kostel, náměstí, zámky, zahrady i domy, a že doufá, že i přes současnou masovou zástavbu si Vinoř ponechá svůj spíše vesnicko-příměstský charakter, že si zde budou lidé i nadále blízcí, že budou k sobě ohleduplní a ochotní vzájemně si pomoci.

Po projevu paní Rytinové k otevření výstavy obrazů Petra Ettlera,  byl slavnostní večer zakončen koncertem, který připravila umělecká skupina MusicArt v.s.o. ve složení:
                housle                                 Gabriela Kubátová
                zpěv                                    Grazyna Biernot
                klavír                                   Ladislava Vondráčková

Předneseny byly skladby z díla W.A.Mozarta, L.van Bethovena, J.S.Bacha,Frederica Schopina, Giordaniho, G.F.Handla a dalších.
Byl to krásný zážitek a každé vystoupení houslistky i pěvkyně bylo doprovázeno nadšeným potleskem.Večerem provázela a tlumočila paní  Klára Loewensteinová.
Celý zahajovací proslov

 
 
Výstava obrazů Petra  Ettlera

Výstava obrazů byla první akcí oslav  a konala se ve velkém sále Centra Mariapoli. Zahájena byla v pátek 12.září 2008 v 18,00 hod.večer. Výstavu otevřel několika písněmi vinořský ženský sbor UPANIŠADY.

Po koncertě byla ještě volná prohlídka obrazů. Zájemci si je mohli i koupit stejně jako kalendáře na rok 2009 s motivy vystavovaných obrazů. Výstava pokračovala ještě po celý den 13.září. Zájem o výstavu byl veliký a přišlo jí navštívit více než 200 návštěvníků.

 

Sobota 13.09.2008,
9.00 hod,
zaplněný sál místní sokolovny sledoval slavnostní zasedání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
 
Starosta Švarc zahájil slavnostní zasedání:

     

 

 Ing. František Filip pan Jaroslav Krajl Ing. Václav Novotný paní Jaroslava Patrasová Vladislav Doležal

Průvod a kladení věnců:

Sešli jsme se zde, abychom položili věnce k pomníkům padlých a umučených obětí v první a druhé světové válce.
Bohužel, zatím nemáme žádný pomník, kam bychom mohli položit věnce za oběti, které padly nebo byly umučeny a perzekuovány v době poválečné. Proto tyto věnce symbolizují všechny oběti nesmyslných válek a krutovlád, ať už na jedné nebo druhé straně. Schválně neříkám na straně vítězů nebo poražených, protože žádná válka nemá vítěze, jen poražené, spoustu obětí a pomníků. Proto si nelze přát nic jiného, než abychom už nikdy nemuseli pokládat kytice k žádným dalším pomníkům nových válek nebo násilí.

   Zámek:

 Díky intervenci poslance Tomáše Kladívka, se po řadě jednání za účasti starosty Švarce a čelních představitelů MV podařilo docílit alespoň částečného otevření Vinořského zámku, při příležitosti našich Oslav. A hlad po shlédnutí dominanty a symbolu Vinoře byl obrovský, předčil veškerá naše očekávání. V odpoledních prohlídkách si tak mohli návštěvníci prohlédnout exteriér zámku, vstupní halu a nádhernou zahradu. Za krátkou dobu sobotního odpoledne prošlo branou zámku téměř 1.000 návštěvníků! Doufejme, že další jednání mezi MV, hl.m.Prahou a Vinoří povedou k cíli, kterým je zpřístupnění zámku i nádherné zahrady.

   


Ctěnice:

Perlou Vinoře zůstává Ctěnický areál se zámkem, muzeem kočárů, Jezdeckou společností Ctěnice, zahradou a novým hotelem, který je sice zkolaudován, bohužel ale ještě není v provozu. Opět si nelze přát moc jiného, než aby i on byl otevřen veřejnosti…

 


Zábava:

Večerní zábavy s vepřovými hody se účastnilo rekordních 178 návštěvníků z Vinoře, stejně jako blízkého a dalekého okolí, další hosté, většinou mladí, přišli kolem půlnoci, když začínala diskotéka.

 

Strom přátelství

V neděli, v dopoledních hodinách, zasadili starostové Schulzendorfu a Vinoře, pánové Herbert Burmeister a František Švarc, za pomoci dětí  ze Schulzendorfu i Vinoře, německý červený buk, strom, který bude na Vinořském náměstí symbolem vzájemného porozumění a přátelství.

Am Sonntag Vormittag pflanzten Bürgermeister  von Schulzendorf und Vinor, Herrn Herbert Burmeister und Frantisek Svarc mit Hilfe von Kindern aus Schulzendorf und Vinor, die deutsche rote Buche an, den Baum, der auf dem Vinorplatz zum Symbol der gegenseitigen Verständnis und Freundschaft wird.

Po nádherném zážitku – spirituálech skupiny Swing Cheek – proběhla plánovaná výsadba stromu k výročí 920 let od první písemné zmínky o Vinoři. Když jsme se dohadovali, jaký strom odpoledne vysadit, zda smrk nebo červený buk, vyhrál smrk, protože by to mohl být krásný objekt na vánoční zdobení. Naši němečtí přátelé nás ale překvapili, když zcela nezávisle přivezli červený buk. A protože měli před sebou s dětmi dalekou cestu domů, tak jsme oproti původnímu plánu, dopoledne, zasadili první strom přátelství – německý červený buk. No a odpoledne – vzhledem k tomu, že celkový obraz náměstí by jehličnan narušil – jsme zasadili v souladu s plánovaným programem, ještě jeden strom přátelství, lípu.

Máme tedy stromy přátelství dva. Jsem si ale jist, že přátelství, stejně jako stromů, není nikdy dost.

   
Dělba práce ve Vinoři:
těhotná místostarostka s termínem porodu 15.09. vykopala 14.09. hlubokou jámu pro strom, starosta jistí kmen stromu...
   Po obědě v provizorní  školní jídelně proběhlo před školou rozloučení s našimi přáteli ze Schulzendorfu. Možná si děti našly nové kamarády, možná se vzájemně budou navštěvovat, zcela jistě ale poznaly, jak důležitá je výuka cizích jazyků a jak důležité je vzájemné porozumění a přátelství.

 

 

13.září v sobotu byla otevřena další výstava v Informačním  středisku /bývalé prodejně plynu/.Bylo využito  dokumentárních fotografií a jiného archivního materiálu z obecního archivu.Dokumenty byly seřazeny do několika okruhů a na panelech zveřejněny.

Vyhodnocení fotosoutěže proběhlo na začátku slavnostního zasedání místního zastupitelstva a provedl ho předseda soutěžní komise Miroslav Míka.
 
     

 

Slavnostní mše a koncert skupiny Swing Cheek ve vinořském kostele dne 14.9.2008.

         

Pouťové atrakce a doprovodné akce