Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Povinné info 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
1. Oficiální název:  Městská část Praha-Vinoř
2. Důvod a způsob založení:
Městská část Praha-Vinoř vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Městské části Praha-Vinoř je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura: Starosta:                 Ing. Michal Biskup 

 

1. zástupce starosty: Milan Antoš (ODS),
Zástupce starosty: Robert Rytina (SPV)

Radní: David Smoljak (SPV), JUDr. Jan Červenka (ODS)

Tajemník úřadu MČ:  PhDr. Dagmar Petrová
Asistentka:               Alexandra Bechr

Organizační řád MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 1/2017

4. Kontaktní spojení:
telefon 286 851 114
fax      286 851 483

id datové schránky: m5pbt2p
Elektronická adresa podatelny MČ je:    sekretariat@praha-vinor.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti - číslo účtu: 

ČSOB
 274958902/0300
6. Identifikační číslo organizace (IČO):   00240982
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):     CZ00240982
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř
telefon 286 851 114
fax 286 851 483
e-mail:
sekretariat@praha-vinor.cz

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)


Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)


Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu 

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř
telefon 286 851 114
fax 286 851 483
e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz


Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Místního úřadu MČ Praha-Vinoř,
ostatní na správním obvodu pro MČ Praha-Vinoř Praha 19-Kbely,

Podrobné informace v odkazu:
Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy   - http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Městská část se řídí těmito základními předpisy:
 • Zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění, o hlavním městě Praze,
 • Statut hl.m.Prahy a vyhlášky hl.m.Prahy,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha-Vinoř


  Všechny informace lze získat přímo na adrese
  Úřad MČ Praha-Vinoř
  ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř
  telefon 286 851 114
  fax 286 851 483
  e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz

Další předpisy:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Žádost o poskytnutí informace
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 1. 2011 [doc.26kB]
 
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok .... dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř

Žádosti a odpovědi - poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
20.12.2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď na dotaz etický kodex., č.j. 02318/2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď na dotaz evidence psů, č.j. 02244/2018
25.6.2018

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta., č.j. 00973/2018
Vyplněný dotazník

22.5.2018
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - uzavřené Kolektivní smlouvy od roku 2014
24.4.2018
Dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.
Odpověď na dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:

Dzp.jpg
Požární nádrž.jpg
Provozní řád.pdf

17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Úřad MČ Praha-Vinoř je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Základní škola a Mateřská škola
Prachovická 340
190 17 Praha – 9 – Vinoř
IČ: 60460865
Statutární zástupce: Alfréd Teller
http://www.zsvinor.cz/

VINCENT
Opočínská 364
190 17 Praha 9 – Vinoř
IČ: 72021543
Statutární zástupce (ředitel): Vít Mokrý
http://www.praha-vinor.cz/kvc.htm

Další organizace:

Knihovna Praha - Vinoř
Opočínská 364
190 17 Praha - Vinoř
Kontakt: Monika Lichtenbergova
http://www.praha-vinor.cz/knihovna.htm