Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Agendy úřadu 
 
Úřad městské části Praha-Vinoř, agendy úřadu
   
 Úřad městské části Praha-Vinoř
Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, rada MČ, zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze a Statut hl.m.Prahy.
Úřad MČ tvoří starosta, místostarostové (zástupci starosty), tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze a Statutem hl.m.Prahy.
Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.

Organizační řád MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 1/2017

 
 Úřad městské části Praha-Vinoř v oblasti samostatné působnosti
plní úkoly, které mu uložila rada, nebo zastupitelstvo městské části
pomáhá komisím rady MČ a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti
 
 Úřad městské části Praha-Vinoř v oblasti přenesené působnosti

vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu
 
 Tajemník Úřadu městské části Praha – Vinoř
je nadřízen všem zaměstnancům úřadu městské části Praha-Vinoř
plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha-Vinoř a Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Vinoř
stanoví platy zaměstnancům úřadu městské části Praha-Vinoř podle zvláštních předpisů
za plnění uložených úkolů je odpovědný starostovi městské části
 
 Pracovníci Úřadu městské části Praha – Vinoř
Vykonávají činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Základními organizačními jednotkami úřadu MČ jsou odbory, členící se na oddělení.
Sekretariát a Místní knihovna jsou samostatnou zvláštní organizační jednotkou.
 
  Správní obvod Praha 19-Kbely
Zajišťuje veškerou správní agendu pro MČ Praha-Vinoř
  • Stavební úřad
  • Občanské průkazy, evidence obyvatel, cestovní doklady, přestupky, branci, matriční úřad
  • Živnostenské podnikání
  • Dávky státní sociální podpory
  • Sociální zabezpečení
  • Ochrana životního prostředí
  • Zdravotnictví

 Ostatní správní úřady
Kompletní přehled správních úřadů s působností pro městskou část Praha - Vinoř je zde.

 
  Agendy úřadu
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
     a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za rekreační pobyt
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod
     nebo kanalizaci
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odp. (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod
     správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha