Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2010 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2010
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění do dne:
Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti - David Fiala
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
23.12.2010 10.1.2011
Přerušení dodávky elektřiny, Mladoboleslavká 674, 759 dne 5. ledna 2011 od 8.00 do 12,00 hodin
Vydal: PRE Distribuce, a.s.
23.12.2010 6.1.2011
Oznámení o zahájení územního řízení "Rezidence Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
22.12.2010 8.1.2011
Záměr pronajmout - prodloužit pronájem 1 parkovacího místa
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř'
20.12.2010
 
7.1.2011
 

Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2011 - vedlejší hospodářská činnost
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř'

20.12.2010
 
7.1.2011
 
Rozpočtové provizorium na rok 2011
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř'
20.12.2010
 
7.1.2011
 
Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 s ukončením v roce 2012
Vydal: Hlavní město Praha
17.12.2010 25.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Martin Španihel
Vydal: Celní úřad Praha D8
16.12.2010 3.1.2011
Oznámení o zahájení územního řízení "Dělení a zcelování pozemků, pro pozemek parc. č. 1260 v k.ú. Vinoř
Vydal: MČ Praha 19
14.12.2010 30.12.2010
Oznámení o zahájení stavebního řízení - PRE Distribuce, a.s. - připojení stavby Viladomy u Vinořského zámku
Vydal:
MČ Praha 19 - stavební úřad
10.12.2010 27.12.2010
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro poplatníka: Hieu Duong Quoc
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
8.12.2010 27.12.2010
SVOLÁVÁM 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 14.12.2010 od 18.00 h ve společenské místnosti v Chaltické ulici č. 539
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
7.12.2010  15.12.2010
Rozhodnutí o povolení stavby vodních děl "Dešťová kanalizace a tři vsakovací objekty" a o povolení k nakládání s vodami, Ekospol. a.s.
Vydal:
MČ Praha 19 - odbor ŽP
3.12.2010 20.12.2010
Veřejná vyhláška o doručení - Štefan Porubský
Vydal: Finanční úřad v Kadani
30.11.2010 16.12.2010
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2011 - vedlejší hospodářská činnost
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
29.11.2010  13.12.2010
 
Návrh rozpočtu na rok 2011
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
29.11.2010  13.12.2010
 

Návrh Programu rozvoje Městské části Praha-Vinoř ve střednědobém horizontu let 2010 – 2015
Vydal: MČ Praha - Vinoř

26.11.2010 31.1.2011
Záměr pronajmout tři parkovací místa společnosti VIKING AIR, s.r.o.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
26.11.2010 13.12.2010
Stavební povolení - Praha 19, Praha Vinoř, ulice V Žabokřiku, rozšíření kNN
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
26.11.2010 14.12.2010
Oznámení -  záměr prodeje pozemku p.č. 315/4 a 315/2 předem určenému zájemci za cenu dle úředního odhadu.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
25.11.2010 13.12.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba a stavební úpravy městského úřadu Vinoř
Vydal:
MČ Praha 19 - stavební úřad
19.11.2010 6.12.2010
Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy k odvolání účastníka řízení Jiřího Trávníka ve věci povolení stavby vodních děl
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí
16.11.2010 2.12.2010
 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř se koná 24.11.2010 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
16.11.2010 25.11.2010
Mimořádný svoz bioodpadu v sobotu 20. listopadu 2010
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
15.11.2010 22.11.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce chlévu na dvoře fary Vinoř
Vydal:
  MČ Praha 19 - stavební úřad
12.11.2010 29.11.2010
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro poplatníka: Roman Bartal
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
10.11.2010 26.11.2010
Dodatečné povolení pro M.S.Vinořská, s.r.o. - Dešťová kanalizace DN300 a dva vyústní objekty
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor ŽP, doprava a životního prostředí
9.11.2010 25.11.2010
Rozhodnutí - Zástavba území Vinoř RD V Žabokřiku II.etapa , veřejné osvětlení, plynovod
Vydal:
  MČ Praha 19 - stavební úřad
8.11.2010 24.11.2010
Vyrozumění o podaném odvolání  účastníky řízení Ing. Michalem Biskupem a Ing. Lenkou Biskupovou
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
5.11.2010 22.11.2010
Oznámení o zrušení živnostenských oprávnění pro: TRANSPORT TRADING SERVICE, a.s.
IČ 61859893
Vydal: Úřad MČ Praha 19, živnostenský odbor
29.10.2010 15.11.2010
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Miroslava Timková
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
29.10.2010 15.11.2010
SVOLÁVÁM 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 4.11.2010 od 19.00 h ve společenské místnosti v Chaltické ulici č. 539
Program: Zvolení starosty, zástupce starosty a předsedů výborů
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
27.10.2010 5.11.2010
Rozhodnutí "Dělení a scelování pozemků, pro pozemek p.č. 1577/78 a 1577/85 v k.ú. Vinoř
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
25.10.2010 10.11.2010
Rozhodnutí "Dělení a scelování pozemků, pro pozemek p.č. 668 v k.ú. Vinoř
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
25.10.2010 10.11.2010
Oznámení zahájení územního řízení "Stavba č. 3145 - TV Vinoř, etapa 0011 - sběrná" doplnění chodníku ul. Mladoboleslavská, stavebník hl.m. Praha
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
25.10.2010 10.11.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti pro poplatníka: Jozef Panák
Vydal: Celní úřad Brno
22.10.2010 8.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.11.2010, ulice Labětínská
Vydal: PREdistribuce, a.s.
21.10.2010 8.11.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti pro poplatníka: Antonín Werthaim
Vydal: Celní úřad Praha 8
21.10.2010 8.11.2010
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MČ a do zastupitelstva hl.m.Prahy
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
21.10.2010 8.11.2010
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
Magistrát hl.m.Prahy
18.10.2010 18.11.2010
Rozhodnutí o povolení stavby vodních děl "Dešťová kanalizace, trubní retence a vyústní objekt"
Vydal:  MČ Praha 19 - odbor ŽP, dopravy
18.10.2010 3.11.2010
Oznámení - zahájení stavebního řízení "Praha 19-Vinoř, ulice v Žabokřiku, rozšíření kNN"
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
18.10.2010 3.11.2010
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor  Bohdanečská 97 s Českou poštou s.p.
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
14.10.2010 29.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba zádveří k RD čp. 516
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
12.10.2010 29.10.2010
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji
Vydal: Pozemkový fond ČR
8.10.2010 8.11.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení - rekonstrukce chlévů na dvoře fary Vinoř
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
6.10.2010 22.10.2010
Oznámení o veřejném projednávání konceptů celoměstsky významných změn I+II ÚP hl. m. Prahy
projednávání 18.10.2010, podávání stanovisek, námitek a připomínek do 2.11.2010
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy
1.10.2010 2.11.2010
SVOLÁVÁM 45. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 7.10. 2010 od 18.00 h ve společenské místnosti v Chaltické ulici
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř¨
29.9.2010 8.10.2010
Právní předpis hl.m.Prahy č. 13/2010
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 19/2007, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.
Vydal. Magistrát hl.m. Prahy
29.9.2010 18.10.2010
Informace o volbách do zastupitelstev obcí 2010 -  doplnění, rozšíření volebního okrsku 801
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
27.9.2010 18.10.2010
ZÁMĚR prodloužit nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o výměře 58,59 m2 v objektu Bohdanečská 97, Praha - Vinoř, uzavřenou se společností Česká spořitelna a.s.
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
27.9.2010 11.10.2010
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Letňany
Vydal: Úřad pro civilní letectví
24.9.2010 11.10.2010
Rozhodnutí o povolení stavby vodních děl - veřejný vodovodní řad SO 3 a veřejná splašková kanalizace SO 1
Vydal: M.S.Vinořská, s.r.o.
24.9.2010 11.10.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Dělení a zcelování pozemků pro pozemek parc. č. 1577/78 a parc.č. 1577/85 v k.ú. Praha - Vinoř
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
21.9.2010 7.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - plot předzahrádek u bytových domů - stavebník EKOSPOL, a.s.
Vydal:  MČ Praha 19 - stavební úřad
21.9.2010 7.10.2010
SVOLÁVÁM 44. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 23.9 2010 od 17.00 h na Úřadě MČ v kanceláři starosty
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
16.9.2010 24.9.2010
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - PAPÍRNA VINOŘ, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9, Drahobejlova 48, Praha 9
13.9.2010 29.9.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - plot a přístřešek - pozemek RD čp. 317, Moravanská ul, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
13.9.2010 29.9.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - dělení a scelování pozemků, pro pozemek parc. č. 668 v k.ú. Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
10.9.2010 27.9.2010
Celoměstský program podpory sportu – datum sejmutí
Vydal: Hlavní město Praha
6.9.2010 1.11.2010
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
[ dokument]
3.9.2010 18.10.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - přístavba zádveří RDčp. 516, stavebníci Ivana Tvrzová a Miloslav Zima
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
3.9.2010 20.9.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.9.2010, Labětínská ulice
Vydal: PRE
1.9.2010 18.9.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.9.2010, Labětínská ulice
Vydal: PRE
1.9.2010 18.9.2010
Počet volebních okrsků v MČ Praha Vinoř pro volby do Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
30.8.2010 18.10.2010
SVOLÁVÁM 43. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 2.9 2010 od 18.00 h ve společenské místnosti v Chaltické ulici
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
26.8.2010 3.9.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Vinoře
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
25.8.2010 10.9.2010
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení "Dostavba stávajícího objektu čp. 13"
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
24.8.2010 9.9.2010
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY v pondělí 6.9.2010, ulice v Žabokřiku
Vydal: PREdistribuce, a.s.
19.8.2010 7.9.2010
Záměr - oznámení prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Mladoboleslavská 515
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
19.8.2010 2.9.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - "Novostavba rodinného domu na parcele Č. 1522/45 k.ú_Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
17.8.2010 2.9.2010
OZNÁMENÍ  ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - "Zástavba území Vinoř-RD V Žabokříku, II. etapa"objekt 06: Komunikace na pozemcích parc. č. 1337/97, 1337/224, 1337/301, 1336/51, 1336/34, 1336/59, 1336/30, 1337/300, 1337/197, 1337/89, 1362/1 a 1361/75 v kat. území Vinoř,
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
16.8.2010 1.9.2010
OZNÁMENͨO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - "Zástavba území Vinoř-RD V Žabokřiku, II. etapa"
objekt 04: Plynovod, objekt 05: Veřeřné osvětlení, na pozemcích parc. č. 1337/97, 1337/224, 1337/301, 1336/51, 1336/34, 1336/59, 1336/30, 1337/300, 1337/89, 1362/1 a 1361/75 v kat. území Vinoř,
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
16.8.2010 1.9.2010
Volby do zastupitelstev obcí 2010  Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
16.8.2010 1.9.2010
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji za obec Praha-město, uveřejněná Pozemkovým fondem ČR dne 13.8.2010
Vydal: Pozemkový fond ČR
13.8.2010 13.9.2010
Oznámení pokračování řízení o povolení k provedení stavby vodních děl a povolení k nakládání s vodami  _ Viladomy u Vinořského zámku
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
2.8.2010 2.9.2010
Oznámení zahájení územního řízení plot předzahrádek u bytových domů
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
2.8.2010 18.8.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
26.7.2010 11.8.2010
 
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání celoměstsky významných změn III ÚP hl.m.Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
23.7.2010 6.9.2010
 
Veřejná splašková kanalizace SO 01 a veřejný vodovod SO 03- stavebník M.S. Vinořská, s.r.o.
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor ŽP
23.7.2010 23.8.2010
 
Dešťová kanalizace s trubní retencí pro odvodnění území a vyústní objekt do bezejmenného potoka - stavebník M.S. Vinořská, s.r.o.
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor ŽP
23.7.2010 23.8.2010
 
Oznámení o pokračování řízení a dodatečném povolení stavby - dva výtokové objekty dešťové kanalizace a dvě přítoková potrubí při ulici v Žabokřiku
Vydal: Úřad MČ Praha 9, odbor ŽP
19.7.2010 19.8.2010
 
Úřední hodiny pro veřejnost v období od 19. 7. do 27. 8. 2010
Vydal: Obecní úřad Praha- Vinoř
14.7.2010 27.8.2010
Informace o volebním speciálu Vinořského zpravodaje
Vydal: Obecní úřad Praha- Vinoř
13.7.2010 21.8.2010
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Ing. Daniel Pavelec
Vydal: MČ Praha 1
12.7.2010 28.7.2010
Oznámení o zahájení  územního  řízení - rozšíření optické sítě PRAGONET na území Vinoře
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
12.7.2010 28.7.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - novostavba RD na parcele 1522/45 v k.ú. Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
12.7.2010 28.7.2010
VV - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Poslušný
Vydal: Celní úřad Praha D5
8.7.2010 26.7.2010
Návrh opatření  veřejné povahy - Ochranná pásma Letiště Letňany
Vydal: Úřad pro civilní letectví
28.6.2010 14.7.2010
Záměr  MČ Praha-Vinoř prodloužit nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor Mladoboleslavská 514
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
25.6.2010 12.7.2010
MČ Praha-Vinoř vyhlašuje výběrové řízení na výběr projektového a dodavatelského partnera na akci Mateřská školka Vinoř.
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
24.6.2010 16.7.2010
UPOZORNĚNÍ !!! ZMĚNA TERMÍNU 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-VINOŘ NA 30. 6. 2010
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
23.6.2010 30.6.2010
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
Vydal: Zastupitelstvo hlavního města Prahy
22.6.2010 7.7.2010
SVOLÁVÁM 42. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 24.6 2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
ZMĚNA TERMÍNU 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-VINOŘ NA 30. 6. 2010
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
17.6.2010 25.6.2010
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - poplatník Miroslav Korbel'
Vydal: Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
14.6.2010 30.6.2010
Závěrečný účet MČ Praha 9 - Vinoř za rok 2009
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
9.6.2010 23.6.2010
Záměr přenechat k bezplatnému užívání pro potřeby Městké policie hl.m. Prahy nebytový prostor v budově Bohdanečská čp.97, Praha9-Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
9.6.2010 23.6.2010
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Korporace, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
9.6.2010 25.6.2010
VV - Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Verthaim
Vydal: Celní úřad Praha D5
7.6.2010 23.6.2010
 
Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování stavby
"Rozšíření optické sítě PRAGONET na území MČ Praha - Vinoř"
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
3.6.2010 21.6.2010
Rozhodnutí o umístění stavby dvougaráž na pozemku parc. č. 599 v k.ú. Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
3.6.2010 21.6.2010
Záměr pronajmout část nebytového prostoru Mladoboleslavská čp. 514 za účelem provozování ordinace PL pro děti a dorost
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
13.5.2010 31.5.2010
Záměr pronajmout část nebytového prostoru Mladoboleslavská čp. 514 agentuře 4Eigth, s.r.o. za účelem provozování marketingové agentury
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
13.5.2010 31.5.2010
Informace o volbách do PSPČR
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
13.5.2010 31.5.2010
Předání závěru zjišťovacího řízení Stavba Č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0018 - Jižní obchvat"'
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
10.5.2010 26.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Martin Španihel
Vydal: Celní úřad Praha D5
6.5.2010 24.5.2010
SVOLÁVÁM 41. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 13.5. 2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
6.5.2010 14.5.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Benzina, s.r.o., Lukoil ČR TS 7195 dne: 20.5.2010 8:00 - 16:00 hod.
Vydal: PREdistribuce, a.s. Praha
5.5.2010 21.5.2010
Rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 19
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy, odbor stavební
5.5.2010 21.5.2010
Oznámení zahájení územního řízení - EKOSPOL, a.s., plot předzahrádek
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
3.5.2010 19.5.2010
Vyhláška vyměření daně
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
3.5.2010 1.6.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - dvougaráž na pozemku parc.č.599
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
26.4.2010 12.5.2010
Výzva k odstranění vozidel technicky nezpůsobilých k provozu: Ford Mondeo bez RZ, Citroen MX bez RZ,
Peugeot Partner 2A24519
Vydal: Hlavní město Praha
26.4.2010 27.6.2010
Oznámení - záměr prodat - pozemek p.č. 571/2 manželům Sobotovým
Vydal: MČ Praha - Vinoř
19.4.2010 5.5.2010
Oznámení - záměr prodat - pozemek p.č. 571/2 manželům Řepovým
Vydal: MČ Praha - Vinoř
21.4.2010 5.5.2010
Oznámení - záměr prodat - pozemek p.č. 572/4 manželům Ducháčkovým
Vydal: MČ Praha - Vinoř
21.4.2010 5.5.2010
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
16.4.2010 31.5.2010
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27.4.2010 od 8,00 do 21,00 hodin
Vydal: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
15.4.2010 28.4.2010
Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, pro pozemek parc. č. 1361/2 v k.ú. Praha - Vinoř.
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
15.4.2010 3.5.2010
Rozhodnutí - novostavba RD na pozemku č. 669/1
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
13.4.2010 29.4.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 ÚP hl. m. Prahy, veřejné jednání 6.5.2010
Vydal: Magistrát hl. m. Prahy
13.4.2010 14.5.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
13.4.2010 31.5.2010
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu k náhradním restitucím
Vydal: Pozemkový fond ČR
12.4.2010 12.5.2010
Rozhodnutí o odvolání pro rozhodnutí odboru výstavby Praha 19
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy
8.4.2010 26.4.2010
Starosta MČ svolává 40. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 16.4.2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
8.4.2010 19.4.2010
Záměr pronajmout část nebytového  prostoru Mladoboleslavská 514 za účelem provozování gynekologické ambulance MUDr. Marku Krupšovi.
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
8.4.2010 26.4.2010
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - COMMERCIAL COOPERATION COMPANY,s.r.o.
Vydal: FINANČNÍ ÚŘAD PRO PRAHU 9
29.3.2010 14.4.2010
Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
29.3.2010 31.5.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Ekospol, a.s., plot předzahrádek
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
23.3.2010 8.4.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.4.2010. Ulice V Podskalí 9,30 - 14,00 hodin.
Vydal: PREDistribuce, a.s.
23.3.2010 13.4.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 7.4.2010. Ulice Klenovská 8,30 - 15,30 hodin.
Vydal: PREDistribuce, a.s.
22.3.2010 8.4.2010
VV - Oznámení o místě uložení písemnosti - Ilja Vlček, Č.j. MHMP 11834112010-DPC 6 ze dne 03.02.2010
Vydal: Magistrát hl. m. Prahy
17.3.2010 2. 4. 2010
VV - Oznámení o místě uložení písemnosti - Ilja Vlček, Č.j. MHMP 118342/2010-DPC 6 ze dne 03.02.2010
Vydal: Magistrát hl. m. Prahy
17.3.2010 2. 4. 2010
Rozhodnutí o umístění stavby - dvougenerační RD s garáží na pozemcích parc.č. 669/2, 667, 668, 404/1
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
15.3.2010 31.3.2010
Starosta MČ svolává 39. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 18.3.2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
11.3.2010 19.3.2010
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Hydroizolace a sanace objektu Živanická 23
Vydal. MČ Praha 9 - Vinoř
10.3.2010 26.3.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - zastřešení stání pro 2 automobily u RD č.p. 543
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
9.3.2010 25.3.2010
Oznámení - dělení a scelování pozemků, pro pozemek 1361/2 v k.ú. Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
9.3.2010 25.3.2010
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TECHNOCONTROL GmbH Materialien und Technologien für gendruckte Schaltungen
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
8.3.2010 24.3.2010
Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery 6. - 19. 4. 2010
Vydal: MČ Praha - Vinoř
8.3.2010  20.4.2010
Výzva k podání nabídky "Služebna městské policie"
Vydal: MČ Praha - Vinoř
4.3.2010 20.3.2010
Termíny svozu BIOODPADU na rok 2010
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
2.3.2010 18.10.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Ing. Edita Novotná
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
2.3.2010 18.3.2010
Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - stavební úpravy komunikace v ulici "V Obůrkách"
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
1.3.2010 17.3.2010
Starosta MČ svolává 38. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 4.3.2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
25.2.2010 5.3.2010
Rozhodnutí - dělení a scelování pozemků pro pozemek p.č. 1522/1 v k.ú. Praha - Vinoř,
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
19.2.2010 9.3.2010
Vyrozumění o podaném odvolání - veřejné vodovodní řady ulic "Rezidenční byty v Zámeckém dvoře Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19 - odbor ŽP, doprava a místního hospodářství
18.2.2010 8.3.2010
Výběrové řízení na nájem bytu s předplaceným nájemným - Mladoboleslavská 8, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
17.2.2010 16.3.2010
 I. Výzva k odstranění nedostatků žádosti "Dva výtokové objekty dešťové kanalizace a dvě přítoková potrubí" pro ulici v Žabokřiku
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
11.2.2010 15.3.2010
VV o možnosti převzít písemnost - Pavel Apt
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
10.2.2010 26.2.2010
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 18.2.2010 OD 8,00 DO 16,00 HOD.
UL. Mladoboleslavská, Strašovská, Strojnická
5.2.2010 19.2.2010
Rozhodnutí o povolení změny územního rozhodnutí "Zástavba území Vinoř - RD V Žabokřiku 2.etapa
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
4.2.2010 22.2.2010
Zahájení územního řízení - dvougenerační RD s garáží, Bohdanečská ulice Praha 9 Vinoř,
Ing. Jan Popelka, Ing. Lucie Popelková
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
4.2.2010 22.2.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, čp. 543
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
28.1.2010 15.2.2010
Starosta MČ svolává 37. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 4.2.2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: Úřad MČ Praha 9 - Vinoř
28.1.2010 5.2.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Mladoboleslavská 13, Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
26.1.2010 11.2.2010
VV o možnosti převzít písemnost - HORMED, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
25.1.2010 10.2.2010
VV o možnosti převzít písemnost - Jiří Jahoda
Vydal: Úřad MČ Praha- Vinoř
20.1.2010 5.2.2010
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Vydal: Úřad MČ Praha- Vinoř
20.1.2010 4.3.2010
Oznámení o zahájení řízení - Stavební úpravy komunikace V Obůrkách
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
15.1.2010 1.2.2010
VV - Rozhodnutí o povolení stavby vodních děl v rámci akce "Rezidenční byty v Zámeckém dvoře Vinoř"
Vydal: Úřad MČ 19 - odbor životního prostředí
11.1.2010 13.2.2010
Povolení k akumulaci a vzdouvání rybníku Velká obůrka
Vydal: Úřad MČ 19 - odbor životního prostředí
12.1.2010 28.1.2010
Povolení k akumulaci a vzdouvání rybníku Malá obůrka
Vydal: Úřad MČ 19 - odbor životního prostředí
12.1.2010 28.1.2010
Povolení k akumulaci a vzdouvání Pohankového rybníka
Vydal: Úřad MČ 19 - odbor životního prostředí
12.1.2010 28.1.2010
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
Vydal: Správa služeb hl. m. Prahy
12.1.2010 12.3.2010
Oznámení o zahájení řízení - dělení a zcelování pozemků parc.č. 1522/1 v k.ú.Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 stavební úřad
4.1.2010 20.1.2010
Oznámení o zamýšleném převodu
Vydal: PF ČR
24.11.2009 24.2.2010
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m.Prahy pro rok 2010
Vydal: Hlavní město Praha č.j. 1526/09-111
15.9.2009 30.4.2010
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy
Vydal: Hlavní město Praha  č.j. 1403-2/09-104
31.8.2009 14.4.2010