Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných
Archív sejmutých dokumentů zveřejněných v roce 2018
 
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Oznámení zahájení územního řízení - dělení nebo scelování pozemků (naše č.j. CJ 01843/2018) 16.10.2018 5.11.2018
O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ pro stavbu nazvanou „Polyfunkční objekt Vinoř“ na pozemku parc. č. 1577/11 a 1576/1 v k. ú. Vinoř. (naše č.j.: CJ 01809/2018) 16.10.2018 5.11.2018
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro adresáta Tomáš Jurčaga,, (naše č.j.: CJ 01807/2018) 16.10.2018 5.11.2018
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro adresáta Mgr. Kristína Čuboňová (naše č.j.: CJ 01806/2018) 16.10.2018 5.11.2018
Záměr pronajmout - nebytový prostor v současné prodejně výtvarných a hobby potřeb. ( č.j.: 1792/2018-68) 10.10.2018 1.11.2018
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou (naše č.j.: CJ 01787/2018) 10.10.2018 26.10.2018
Oznámení zahájení územního řízení „Optické propojení Vinoř, Praha 19“ (naše č.j. CJ 01786/2018) 10.10.2018 26.10.2018
Jmenování člena okrskové volební komise,  č.j.: 01496/2018 4.10.2018 8.10.2018
Celoměstsky významná změna Z2832/00, naše č.j.: 01718/2018
Informace ve věci doručování úplného znění ÚP SÚ HMP
4.10.2018 23.10.2018
ZÁMĚR - Prodej pozemků pod stavbami zahradních domků - Zahradkářská kolonie Bohdanečská, č.j. 01678/2018.pdf
Příloha: GP-1536-133_2016 - zahrádkářská kolonie Bohdanečská Vinoř.pdf 
 
2.10.2018 23.10.2018
HMP-Vyhláška-oznámení_zadani-15. vlna-ZměnyÚP-CJ-01591_2018 20.9.2018 26.10.2018
HMP-Vyhláška-oznámení_zadani-04 vlna-ZměnyÚP-CJ-01590_2018. 20.9.2018 26.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - Oznámení o době a místu konání voleb, č.j. 1610/2018 20.9.2018 8.10.2018
ZÁMĚR-Prodej_pozemků_pod_stavbami_zahradních_domků-Zahradkářská_kolonie-Bohdanečská-CJ-01612_2018.pdf
GP-1536-133_2016-zahrádkářská_kolonie-Bohdanečská_Vinoř.pdf
20.9.2018 9.10.2018 
ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI, odvodnění polyfunkčního objektu Vinoř, pozemek parc.č. 1577/11, k.ú. Vinoř, Č.J. 01505/2018 10.9.2018

 

2.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Jmenování členů okrskových volebních komisí, č.j. 1496/2018
6.9.2018 8.10.2018
MÚ-Brandýs_n_L-St_Boleslav-Veřejná_vyhláška-Vyměření_místního_poplatku-komunální_odpad-CJ-01420_2018.pdf 5.9.2018 9.10.2018
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ„Optická síť Cznet Praha 19 - Vinoř“ (naše CJ 01456/2018);
 
29.8.2018 17.9.2018
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM: „GOLF VINOŘ“, naše č.j. 01415/2018
(Obsahem návrhu změny je prodloužení termínu pro dokončení stavby do 31.10.2019)
24.8.2018 10.9.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j. 1427/2018
23.8.2018 8.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 1390/2018
21.8.2018 8.10.2018
PRE distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.8.2018 od 8,00 do 15,30 hodin - ulice Mladoboleslavská, čp. 157, Praha - Vinoř., č.j. 727/18 16.8.2018 21.8.2018 
PRE distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.8.2018 od 8,00 do 14,00 hodin - ulice Dubanská, Praha - Vinoř. 13.8.2018 29.8.2018
Oznámení zahájení řízení o povolení ke stavbě vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami (odvodnění polyfunkčního objektu Vinoř, pozemek parc č. 1577/11 v k.ú. Vinoř). 25.7.2018 13.8.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Stanovení členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 , č.j. 01199/2018
13.7.2018 8.10.2018
ZÁMĚR směny pozemku s doplatkem předem určenému zájemci. č.j. CJ-01188/2018 11.7.2018 31.7.2018
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ „Stavební úpravy a přístavba stávajícího skladu ovoce, zeleniny a zahradního náčiní“, naše č.j. CJ 01134/2018 9.7.2018 13.8.2018
ÚMČ Praha 19 Č.j.: P19 3783/2018-OV/NO - Ekospol Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou. naše č.j.  01101/2018 28.6.2018 16.7.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění odůvodněných písemných připomínek O změně stanoveného záplavového území drobného vodního toku Vinořský potok a O vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Vinořský potok
č.j.: CJ 01082/2018
28.6.2018 16.7.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území, naše čj. CJ 00991/2018
 
14.6.2018 30.7.2018
Program 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 21. 6. 2018, č.j. 1010/2018 13.6.2018 22.6.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, naše čj. 00958/2018 11.6.2018 17.7.2018
Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hlavního města, naše č.j. 00824/2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy - dopravní infrastruktura (koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín).
 
22.5.2018 9.7.2018
MHMP_608106/2018: Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí_EIA„Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, naše č.j. 00677/2018 21.5.2018 8.6.2018
PRE - Oznámení-přerušení_dodávky_elektřiny dne 6.6.2018, ulice Rosická, č.j. 00786_2018 21.5.2018 8.6.2018
SPÚ - Nabídka_k_pronájmu_pachtu v KÚ-Vinoř , naše č.j. 00698/2018.
Seznam_nabizených_pozemků_k_užívání.pdf
3.5.2018 2.8.2018
Oznámení zahájení řízení o vydání změny Z 1908/07, č.j. 00674/2018. 2.5.2018

 

6.6.2018
Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018. 25.4.2018 28.5.2018
INFORMACE o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), naše č.j.: 00622/2018 23.4.2018 14.6.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném_jednání změn vlny 01 úprav ÚP HMP, naše č.j. 00454/2018
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav ÚP: MHMP_398532_2018; P55:
 
21.3.2018 11.5.2018
MHMP - výstraha na jev: Nebezpečí požáru, naše č.j. 00696/2018. 3.5.2018

 

10.5.2018
Program 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 3. 5. 2018, č.j. 0669/2018 25.4.2018 3.5.2018
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru,hlavního města Prahy; MHMP_426359_2018; P55: naše č.j. 00490/2018
Přílohy:
OPIS_Z3125.pdf
Přehled_mapa_3125_00.pdf
Tabulka.pdf
Vyhláška_oznamení_zadání_Z3125.pdf
Z3125_návrh_zadání.pdf
 
21.3.2018 26.4.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, naše č.j. 00427/2018
MHMP č.j. MHMP 1875327/2017
13.3.2018 23.4.2018
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování advokátní kanceláře, č.j. 00414/2018-16 9.3.2018 25.3.2018
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování nehtového studia, č.j. 00414/2018-15 9.3.2018 25.3.2018
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování gynekologické ambulance, č.j. 00402/2018-14 9.3.2018 25.3.2018
Dražební vyhláška dražby dobrovolné, předmět dražby nemovitost p.č. 1337/345  
Dražební vyhláška dražby dobrovolné, předmět dražby nemovitosti p.č. 1336/64, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/343, p.č. 1337/344.  
1.3.2018

 

29.3.2018

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, naše č.j. 00347/2018

Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ - změny bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. MHMP 247484/2018
 
28.2.2018 23.4.2018
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19) Č.J. MHMP_293474_2018, naše č.j. 00348/2018 28.2.2018 16.3.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (technická infrastruktura – elektrické vedení), naše č.j. 0342/2018
Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy“

 
27.2.2018 23.4.2018
Program 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 1. 3. 2018, č.j. 0320/2018 21.2.2018 2.3.2018
BIOODPAD: Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů - 1 pololetí 2018 20.2.2018 16.7.2018

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy.

13.2.2018 8.3.2018 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti pro pana Jiřího Sovu č. j. 362301/182009-70462-111453, naše č.j. 00251/2018
 

9.2.2018 30.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zásady územního rozvoje Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín),
naše č.j. 00233/2018
Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

 

7.2.2018 5.4.2018


VLNA 12 - Projednání návrhu zadání změn Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy. naše č.j. 220/2018
Zveřejněno je dotčené sousední katastrální území Kbely; kompletní přehled změn 12 vlny ÚP je k dispozici na vyžádání na úřadě MČ Praha-Vinoř.
Přílohy:
Návrh zadání_tabulka_vlna 12.pdf
Návrh zadání_textová část_vlna 12.pdf
Přehled zadání_mapka_vlna 12.pdf
Z 3160-12.pdf
Z 3162-12.pdf

 

7.2.2018 16.3.2018

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy.

13.2.2018 8.3.2018 
Dražební vyhláška číslo jednací: 124 EX 751/11-112 6.2.2018 28.2.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti pro Ing Vladana Ninkoviče, č.j. 01935/2017 29.1.2018 15.2.2018
Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 2. kolo konané ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Ověřené informace zdroj
http:www.volby.cz
29.1.2018 15.2.2018
VÝSLEDKY MÍSTNÍHO REFERENDA 27.1.2018 13.2.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55, č.j. 2065/2017
Složení členů místní komise pro místní referendum
22.1.2018 7.2.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55, č.j. 2065/2017
Změna v delegování člena volební komise pro místní referendum
16.1.2018 31.1.2018
Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 1. kolo konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018
Ověřené informace zdroj
http:www.volby.cz
14.1.2018 30.1.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55, č.j. 2065/2017
Delegování členů místní komise pro místní referendum

Delegování členů okrskových volebních komisí pro místní referendum
Jmenování zapisovatelů místní komise a okrskových volebních komisí
Oznámení o době a místě konání místního referenda
 
11.1.2018 27.2.2018
Schválený rozpočet na rok  2018 - běžné výdaje.xls
Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy.xls

Schválený rozpočet_VHČ na rok 2018.xls , č.j. 01783/2017
 
29.12.2017 15.1.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (23. ZZMČ 21.12.2017) 29.12.2017 15.1.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55,  č.j. 2065/2017
Referendum o otázce:
"Souhlasíte s tím, aby orgány městské části Praha - Vinoř učinily v samostatné působnosti veškeré kroky k odstoupení od smlouvy o spolupráci při výstavbě rezidenčního centra na pozemcích par. č. 1577/180, č. 1580/1, č. 1577/5, č. 1577/6, č. 1577/178 a č. 1577/41, vše v katastrálním území Vinoř, Praha hl. m. (lokalita mezi ulicemi Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, Velkoosecká, Mlázovická, Dražkovská a Dubanská) s developery, včetně zrušení souhlasu se související architektonickou studií a zrušení souvisejícího souhlasu do stavebních a souvisejících řízení, a aby orgány městské části Praha - Vinoř podnikly v samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby obytná výstavba na těchto pozemcích měla maximální výšku 2 nadzemních podlaží?"
 
28.12.2017 15.1.2018
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 21. 12. 2017,  č.j. 01989/2017 28.12.2017 31.1.2018
Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky "Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři" 28.12.2017 15.1.2018
Stanovení odměny za členství v okrskové a místní komisi pro konání místního referenda,  č.j. 2065/2017 28.12.2017 12.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby  č.j. 1818/2017
22.12.2017 27.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018
Složení okrskových volebních komisí
20.12.2017 4.1.2018
MHMP - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 11 ÚP HMP.pdf , naše čj. 01974/2017
Přehledová mapa_vlna_11.pdf
Z 3119.pdf
Návrh zadání_vlna 11.pdf

 
11.12.2017 22.1.2018
MHMP - Zveřejnění přepracované dokumentace vlivů na ŽP akce TV Kbely -ČOV, naše č.j. 01958/2017 11.12.2017 2.1.2018
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2017/084885-G 22.7.2017

 

19.4.2018
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno